SIRINGA

Instrumento musical similar a la flauta de varios tubos. Similar a la zampoña.

https://es.wikipedia.org/wiki/Siringa